user-select有两个值,none:用户不能选择文本,本例使用这个属性实现禁止文字选择,示例如下,大家可以参考参考
user-select有两个值:

none:用户不能选择文本

text:用户可以选择文本

需要注意的是:user-select并不是一个W3C的CSS标准属性,浏览器支持的不完整,需要对每种浏览器进行调整

复制代码
代码如下:

body{
-moz-user-select: none; /*火狐*/
-webkit-user-select: none; /*webkit浏览器*/
-ms-user-select: none; /*IE10*/
-khtml-user-select: none; /*早期浏览器*/
user-select: none;
}

IE6-9还没发现相关的CSS属性

复制代码
代码如下:

//IE6-9
document.body.onselectstart = document.body.ondrag = function(){
return false;
}