px来定义宽度,精确到像素,所以对的很齐,但是用%来定义之后,在IE下select跟input:text就对不齐了,别的浏览器都ok,所以只能采用针对IE的Hack来处理
实现一个大表单页,表单元素比如select / input:text等需要%来定义宽度。

之前是px来定义宽度,精确到像素,所以对的很齐,但是用%来定义之后,在IE下select跟input:text就对不齐了,别的浏览器都ok,呵呵。

大约是input:text为40%时select需要41%;不hack不行啊。

列举hack知识如下:

\9 针对所有IE(IE 6~10)

\0 IE8~10

\9\0 IE9~10