HTML表单的提交方式: 两个重5要的属性 action  和 method

 

 

 

(1) action 属性指明当前表单提交后由哪个程序来处理,这个处理程序可以是任何动态网页

 

 

 

 

(2) method 属性指明form表单的提交方式,它有两个可能的值: get 和  post

 

                          1.  get 和  post 有以下的区别:

 

                               一:  以get 方式提交的表单地址栏中会显示参数名和参数值;而post方式不会,用post提交参数相对更隐秘些,也相对更安全些。

                              二: 由于地址栏中能输入的最大字节数有限,所以用get方式提交不能处理参数值更大的表单,而post方式则没有这个限制。