c语言:两种方法判断1到100之间的奇数

页面导航:首页 > 软件编程 > C 语言 > c语言:两种方法判断1到100之间的奇数

c语言:两种方法判断1到100之间的奇数

来源: 作者: 时间:2016-01-25 09:50 【

方法一:程序:#includestdio.hint main(){int i = 0;for (i = 1; i 100; i += 2){printf(%d , i);}return 0;}方法二:程序:#includestdio.hint main(){int i = 0;for (i = 1; ...
方法一:
程序:
#include<stdio.h>
int main()
{
int i = 0;
for (i = 1; i < 100; i += 2)
{
printf("%d ", i);
}
return 0;
}

 

方法二:
程序:
#include<stdio.h>
int main()
{
int i = 0;
for (i = 1; i < 100; i ++)
{
if (i % 2 == 1)
{
printf("%d ", i);
}
}
return 0;
}

 

  
结果:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 请按任意键继续. . .
 
Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<