c语言:2种方法编程及优化;喝汽水问题

页面导航:首页 > 软件编程 > C 语言 > c语言:2种方法编程及优化;喝汽水问题

c语言:2种方法编程及优化;喝汽水问题

来源: 作者: 时间:2016-01-25 09:50 【

方法一:程序:#includestdio.hint main(){ int i=0;//i表示money int j=0;//j表示空瓶子 int sum=0;//sum喝汽水总瓶数 scanf(%d,i); sum=i; j=i; while(j=2) ...
方法一:
程序:
#include<stdio.h>
int main()
{
  int i=0;//i表示money
  int j=0;//j表示空瓶子
  int sum=0;//sum喝汽水总瓶数
  scanf("%d",&i);
  sum=i;
  j=i;
  while(j>=2)
  {
  sum=sum+j/2;
  j=j%2+j/2;
  }
  printf("%d\n",sum);
 
 return 0;
}

 

方法二:(优化)
程序:
#include<stdio.h>
int main()
{
  int i=0;//i表示money
  int j=0;//j表示空瓶子
  int sum=0;//sum喝汽水总瓶数
  scanf("%d",&i);
  sum=2*i-1;
  //20个瓶子,假设最后一个空瓶子,老板借一个,则可以喝39+1=40瓶
  //其原理等价于喝20瓶,找老板借20个空瓶子,喝完再还,共喝2*20=40瓶
  //综上,假设最后一空瓶不给借,则可以喝2*n-1瓶
  printf("%d\n",sum);
 
 return 0;
}

 

 
 
结果:
20
39
 
 
 
             Press any key to continue
 
Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<