linux 6.3安装db2 9.7开发版

页面导航:首页 > 数据库 > DB2 > linux 6.3安装db2 9.7开发版

linux 6.3安装db2 9.7开发版

来源: 作者: 时间:2016-01-23 11:15 【

linux 6.3安装db2 9.7开发版1.解压db2 www.2cto.com cd /home tar -xzvf db2exc_971_LNX_x86.tar.gz3.安装 cd /home/expc/ ./db2_install4.添加用户 groupadd db2grp useradd -g db2grp -d ...
linux 6.3安装db2 9.7开发版
 
1.解压db2  www.2cto.com  
  cd /home
  tar -xzvf db2exc_971_LNX_x86.tar.gz
3.安装
  cd /home/expc/
  ./db2_install
4.添加用户
  groupadd db2grp
  useradd -g db2grp -d /home/db2admin -m db2admin
  useradd -g db2grp -d /home/db2user -m db2user
  passwd db2admin
  passwd db2user
5.创建db2服务管理器
  cd /opt/ibm/db2/V9.7/instance
  ./dascrt -u db2user
  ./db2icrt -u db2admin db2admin
5.5 设置DB2自动启动
  cd /opt/ibm/db2/V9.7/instance
  ./db2iauto -on db2admin
6.开启服务
  su db2admin
  db2start
  --db2stop
7.配置db2
  db2set -all
  db2set DB2COMM=TCPIP
  db2set DB2AUTOSTART=YES
 
  db2
  update database manager configuration using svcename 50000
  quit
  db2stop
  db2start
8.初始SAMPLE
  cd /home/db2admin/sqllib/bin
  db2sampl
9.修改iptables
  -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 50000 -j ACCEPT
 
10. 重启
 
    reboot
Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<