DB2将多行记录合并成一行
 
DB2将多条记录的同一个字段合并,比如:
A B
1 a
1 b
1 c
2 d
2 f
  www.2cto.com  
转化成如下:
A B
1 a,b,c
2 d,f
在网上找了很多资料,现在分享一个别人给出的解决办法:
前提是支持XML
select A,replace(replace(xml2clob(xmlagg(xmlelement(NAME a, B||','))),'<A>',''),'</A>',' ') FROM 
TABLE GROUP BY A
 
虽然不是很懂,先记录一下,以后用的时候直接来取!