js 函数式

函数式的思想, 就是不断地用已有函数, 来组合出新的函数。

函数式编程具有五个鲜明的特点:

1. 函数是第一等公民
指的是函数与其他数据类型一样,处于平等地位

2. 只用表达式,不用语句
表达式(expression)是一个单纯的运算过程,总是有返回值;
语句(statement)是执行某种操作,没有返回值。

3. 没有副作用
指的是函数内部与外部互动(最典型的情况,就是修改全局变量的值),
产生运算以外的其他结果。

4. 不修改状态
变量往往用来保存状态(state)。不修改变量,意味着状态不能保存在变量中,
函数式编程使用参数保存状态

5. 引用透明
指的是函数的运行不依赖于外部变量或状态,只依赖于输入的参数,任何时候只要参数相同,
引用函数所得到的返回值总是相同的

函数式编程的意义:
1. 代码简洁,开发快速
2. 接近自然语言,易于理解
3. 更方便的代码管理
4. 易于并发编程
5. 代码的热升级

---------------------分割线------------------------

在 Script 中,函数本身为一种特殊对象,属于顶层对象,
不依赖于任何其他的对象而存在,因此可以将函数作为传出 / 传入参数,
可以存储在变量中,可以做一切其他对象可以做的事情。

自调用函数(递归--自己调用自己)实际上是高阶函数的一种形式。

函数式编程示例:

 

// 阶乘的一般实现
function factorial(n) {
 if (n == 1) {
  return 1;
 } else {
  return factorial(n - 1) * n;
 }
}

// 阶乘的函数式编程风格实现
function mul(a, b){ return a*b; } 
function dec(x){ return x - 1; } 
function equal(a, b){ return a==b; } 

function factorial(n) {
 if (equal(n, 1)) {
  return 1;
 } else {
  return mul(n, factorial(dec(n)));
 }
}
---------------------分割线------------------------
函数柯里化:
是把接受多个参数的函数变换成接受一个单一参数(最初函数的第一个参数)的函数,
并且返回接受余下的参数而且返回结果的新函数的技术。

我的理解就是需要反复调用一个方法a(),它的参数中有一个参数在一定的状况下的值不易改变,
每次调用都写很多次未免太过麻烦,而且也体现不出来它描述和解决的一类问题,这种情况下,
为了避免这两个问题,我们就将其中那个不容易改变的参数给固定下来,新生成一个函数来应对
这一类问题。
加法柯里化的简单实现:

 

 

//加法
function adder(num) {
  return function(x) {
   return num + x;
  }
}

var add5 = adder(5);
var add6 = adder(6);

console.log(add5(1));// 6
console.log(add6(1));// 7
这里的add5表示的函数可以解决基数为5的加法问题,只需要传递一个参数就可以了,
而不必像普通的加法函数那样每次调用都必须添加两个参数。
//计算m的n次方
var powerOfN = function(n){
  return function(m){
    var res = 1;
    for(var i = 0; i < n; ++i){
      res *= m;
    }
    return res;
  } ;
};
//按需生成
var powerOf2 = powerOfN(2);
var powerOf3 = powerOfN(3);
//调用传参
console.log(powerOf2(3));
console.log(powerOf3(2));
柯里化通用实现:

 

 

function curry(fn) {
  var args = [].slice.call(arguments, 1);
  return function() {
    var inargs = [].slice.call(arguments);
    console.log(args.concat(inargs));
    return fn.apply(null, args.concat(inargs));
  }
}

function curry(fn) {
  var args = [].slice.call(arguments, 1);
  return function() {
    var inargs = [].slice.call(arguments);
    console.log(args.concat(inargs));
    return fn.apply(null, args.concat(inargs));
  }
}
function add(num1, num2) {
  return num1 + num2;
}
var newAdd = curry(add, 5);
console.log(newAdd(6));
柯里化将降低了函数使用的普遍性,增加了使用的特异性,使用柯里化需要认真识别
其使用的场景,在符合要求的地方使用,不然会显得啰嗦,降低代码的可读性。
---------------------分割线------------------------
高阶函数
高阶函数即为对函数的进一步抽象,就是以其它函数为输入,或者返回一个函数为输出的函数。
高阶函数最常见的应用如 map(映射), reduce(规约), forEach(遍历), filter(过滤)等,
它们都是以传入不同的函数来以不同的方式操作数组元。
简单应用:

 

 

function foo(f, g) {
 return function() {
  return f.call(null, g.apply(null, arguments));
  //return f(g.apply(null, arguments)); 也是可以的
 }
}
var sum = function(x, y) {
 return x + y;
}
var square = function(x) {
 return x * x;
}
var squareofsum = foo(square, sum);
squareofsum(2, 3);// 25
下面我们来看一下怎样从过程式编程过渡到函数式编程的:

 

1>形式一

 

var sum = function(x, y) {
 return x + y;
}
var square = function(x) {
 return x * x;
}
function foo(){
 return square( sum(2, 3) );
}
foo();// 25
2>形式二

 

 

var sum = function(x, y) {
 return x + y;
}
var square = function(x) {
 return x * x;
}
function foo(f, g){
 return f( g(2, 3) );
}
foo(square, sum);// 25
3>形式三

 

 

var sum = function(x, y) {
 return x + y;
}
var square = function(x) {
 return x * x;
}
function foo(f, g){
 return function(){
  var num1 = arguments[0];
  var num2 = arguments[1];
  console.log(num1, num2);// 2 3
  var temp = g(num1, num2);
  console.log(temp);// 5
  return f(temp);
 };
}
var myfunc = foo(square, sum);
myfunc(2, 3);// 25
4>形式四

 

 

var sum = function(x, y) {
 return x + y;
}
var square = function(x) {
 return x * x;
}
function foo(f, g){
 return function(){
  var temp = g.apply(null, arguments);
  return f(temp);
 };
}
var myfunc = foo(square, sum);
myfunc(2, 3);// 25
最后的形式四就是我们想要得到的效果。

 

---------------------分割线------------------------
其他示例:

1>

 

function foo(fn, array, value){
 var res = array.map(function(ele){
  return fn.apply(null, [ele].concat(value));
 });
 return res;
}

function add(x, y) {
 return x + y;
}

function sub(x, y) {
 return x - y;
}

console.log( foo(add, [1, 2, 3], 3) );// [4, 5, 6]
console.log( foo(sub, [1, 2, 3], 3) );// [-2, -1, 0]

2>

 

 

function multicast(fn) {
 return function (){
  var pre = arguments[0];
  var rest = arguments[1];
  var ret = pre.map(function(ele) {
   return fn.apply(this, [ele].concat(rest));
  });
  return ret;
 }
}

function add(x, y) {
 return x + y;
}
var newAdd = multicast(add);
console.log(newAdd([1,2,3],3));// [4, 5, 6]

function sub(x, y) {
 return x - y;
}
var newSub = multicast(sub);
console.log(newSub([1,2,3],3));// [-2, -1, 0]