js判断指定函数、变量是否存在的方法

页面导航:首页 > 网络编程 > JavaScript > js判断指定函数、变量是否存在的方法

js判断指定函数、变量是否存在的方法

来源: 作者: 时间:2016-01-23 10:23 【

判断是否存在指定函数 function isExitsFunction(funcName) {try {if (typeof (eval(funcName)) == "function ") {return true;}} catch (e) {}return false;} 判断是否存在指定
//判断是否存在指定函数 
function isExitsFunction(funcName) {
	try {
		if (typeof (eval(funcName)) == "function") {
			return true;
		}
	} catch (e) {
	}
	return false;
}
// 判断是否存在指定变量 
function isExitsVariable(variableName) {
	try {
		if (typeof (variableName) == "undefined") {
			return false;
		} else {
			return true;
		}
	} catch (e) {
	}
	return false;
}

Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<