jQuery的$.fn.extend和$.extend使用

页面导航:首页 > 网络编程 > JavaScript > jQuery的$.fn.extend和$.extend使用

jQuery的$.fn.extend和$.extend使用

来源: 作者: 时间:2016-02-02 09:58 【

这是jQuery的简单封装,在函数里怎么写,都可以调用也很简单 160;$ ltrim();$(obj) rtrim(); 160; $(function () { (function ($) {
这是jQuery的简单封装,在函数里怎么写,都可以
调用也很简单 
$.ltrim();
$(obj).rtrim(); 

    $(function () {
      (function ($) {
        $.fn.extend({
          ltrim: function (txt) {
            return txt.replace(/^\s*/g, "");
          },
          rtrim: function (txt) {
            return txt.replace(/\s*$/g, "");
          }
        });
      })(jQuery);
	);

Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<