js精确四则运算

页面导航:首页 > 网络编程 > JavaScript > js精确四则运算

js精确四则运算

来源: 作者: 时间:2016-02-02 09:59 【

由于js的乘除和加减运算有时会出现丢失精度的问题,同时,两个非数字相加也会出现类型转换的问题,所以特地写了一个四则运算的js不丢失精度版来处理js中的四则运算。 ** * 精确加

由于js的乘除和加减运算有时会出现丢失精度的问题,同时,两个非数字相加也会出现类型转换的问题,所以特地写了一个四则运算的js不丢失精度版来处理js中的四则运算。

  /**
   * 精确加法
   *
   * @param {String | Number} arg1
   * @param {String | Number} arg2
   *
   * @returns {number} arg1 + arg2
   */
  exports.add = function add(arg1, arg2) {
    // 数字化
    var num1 = parseFloat(arg1);
    var num2 = parseFloat(arg2);

    var r1, r2, m;
    try {
      r1 = num1.toString().split(.)[1].length;
    } catch (e) {
      r1 = 0;
    }

    try {
      r2 = num2.toString().split(.)[1].length;
    } catch (e) {
      r2 = 0;
    }

    m = Math.pow(10, Math.max(r1, r2));

    return (num1 * m + num2 * m) / m;
  };

  /**
   * 精确减法
   *
   * @param {Number | String} arg1
   * @param {Number | String} arg2
   *
   * @returns {number} arg1 - arg2
   */
  exports.sub = function sub(arg1, arg2) {
    // 数字化
    var num1 = parseFloat(arg1);
    var num2 = parseFloat(arg2);

    var r1, r2, m, n;
    try {
      r1 = num1.toString().split(.)[1].length;
    } catch (e) {
      r1 = 0;
    }
    try {
      r2 = num2.toString().split(.)[1].length;
    } catch (e) {
      r2 = 0;
    }

    m = Math.pow(10, Math.max(r1, r2));

    return ((num1 * m - num2 * m) / m);
  };

  /**
   * 精确乘法
   *
   * @param {Number | String} arg1
   * @param {Number | String} arg2
   * @returns {number} arg1 * arg2s
   */
  exports.mul = function mul(arg1, arg2) {
    // 数字化
    var num1 = parseFloat(arg1);
    var num2 = parseFloat(arg2);

    var m = 0, s1 = num1.toString(), s2 = num2.toString();
    try {
      m += s1.split(.)[1].length;
    } catch (e) {
    }
    try {
      m += s2.split(.)[1].length;
    } catch (e) {
    }
    return Number(s1.replace(., )) * Number(s2.replace(., )) / Math.pow(10, m);
  };


  /**
   * 精确除法
   *
   * @param {Number | String} arg1
   * @param {Number | String} arg2
   * @returns {number}
   */
  exports.div = function div(arg1, arg2) {
    // 数字化
    var num1 = parseFloat(arg1);
    var num2 = parseFloat(arg2);

    var t1 = 0, t2 = 0, r1, r2;

    try {
      t1 = num1.toString().split(.)[1].length;
    } catch (e) {
    }

    try {
      t2 = num2.toString().split(.)[1].length;
    } catch (e) {
    }

    r1 = Number(num1.toString().replace(., ));
    r2 = Number(num2.toString().replace(., ));
    return (r1 / r2) * Math.pow(10, t2 - t1);
  };

有需要的同学可以自取。

 

Tags:

相关文章

  文章评论

  最 近 更 新
  热 点 排 行
  Js与CSS工具
  代码转换工具
  
  <