WEB前端最常见驱动方式就是事件了, 所有交互等等都是通过事件,前端的常见事件有:
 
 
UI事件;
焦点事件;
鼠标事件;
滚轮事件;
文本事件;
键盘事件;
变动事件;
 现在网页上有一个输入框, 如果我们要对用户输入的字符串进行过滤, 或者是截获用户的输入进行处理的话, 我们要肿么办  
 
 同学们纷纷举手说:“老师,我知道,是使用添加事件“,
 
 老师也很欣慰地点了点头, 这群家伙真的是越来越聪明了,
 
 老师又问了”如果要取消用户的输入怎么办了“,
 
 坐在最前排眼睛最小的同学急忙说”ev.preventDefault(),ev.returnValue = false;"
 
 老师又说“不错啊,都学会抢答了啊, 我裤子都脱了, 你就答这个2?” 
 
 
 
 过了一秒钟, 又一位同学主动跑到黑板这边写了如下的代码:
 
 
<!DOCTYPE PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MAKER</title>
</head>
<body>
    <div id="log">
        Log:
    </div>
    <input id="text">data</input>
 
    <script>
        window.onload = init;
        
        if(console&&console.log) {
            var originalLog = console.log;
            var log = document.getElementById("log");
            console.log = function(arg) {
                var eDiv = document.createElement("div");
                eDiv.innerHTML = typeof arg === "string" ? arg : arg.toString();
                log.appendChild( eDiv );
                originalLog.apply(console, arguments);
            };
        };
 
        function init () {
            var eText = document.getElementById("text");
            eText.addEventListener("keypress", function( ev ) {
                //逻辑全部在这里面, 很简单吧;
                var code = ev.which = ev.which || ev.keyCode || ev.charCode;
                console.log( code );
                if(code > 80) {
                    console.log("code>80");
                };
                if(ev.shiftKey === true) {
                    console.log("shift key is pressed!")
                }
            });
        };
    </script>
</body>
</html>
 
 "哎哟,不错哦,这个*x"老师说道:"这个就是我们最常用的方法, 直接为元素绑定了keypress事件,然后通过这个事件的回调对用户的输入进行处理";
 
 如果在事件里面的代码多了, 我们又可以把事件的代码单独取出来作为一个函数:
 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MAKER</title>
</head>
<body>
    <div id="log">
        Log:
    </div>
    <input id="text">data</input>
 
    <script>
        window.onload = init;
        
        if(console&&console.log) {
            var originalLog = console.log;
            var log = document.getElementById("log");
            console.log = function(arg) {
                var eDiv = document.createElement("div");
                eDiv.innerHTML = typeof arg === "string" ? arg : arg.toString();
                log.appendChild( eDiv );
                originalLog.apply(console, arguments);
            };
        };
        var 我是事件 = function(ev) {
            //逻辑全部在这里面, 很简单吧;
            var code = ev.which = ev.which || ev.keyCode || ev.charCode;
            console.log( code );
            if(code > 80) {
                console.log("code>80");
            };
            if(ev.shiftKey === true) {
                console.log("shift key is pressed!")
            };
        };
        function init () {
            var eText = document.getElementById("text");
            eText.addEventListener("keypress", function( ev ) {
                我是事件(ev);
            });
        };
    </script>
</body>
</html>
 
 看起来清楚多了是吧, 但是在大的项目中(我说的是如果哇), 我们想要充分解耦代码, 可以事件里面的代码全部重新分开:
 
 函数1 :console.log( code );
 
 函数2: 
 
 if(code > 80) {
 
    console.log("code>80");
 
  };
 函数3: 
 if(ev.shiftKey === true) {
     console.log("shift key is pressed!")
 };
 好吧,现在问题来了....
 
 现在有要上菜了哇, JS中的自定义事件, 充分利用JS的事件机制,
 抄自百科:对于自定义事件最需要了解的一点是,您的代码必须导致这些事件发生。这些事件不会为响应用户或的动作而自动发生,即使能够编写导致事件确实以这种方式发生的代码也不例外。包含自定义事件的类模块还必须包括一个唤起事件的公有方法。这个方法通过调用 RaiseEvent 语句并传入为事件定义的任何参数来唤起事件。这些参数按顺序传入为响应事件而运行的事件过程中
 自定义事件就是一种的设计模式,比如订阅者发布者模式, 观察者模式等等, 都是自定义事件基础上的模式(个人观点, 勿拍砖), 关键是很多大神写代码喜欢用这一种模式写, 那么我们也可以借鉴, 这样就够了;
 我们现在把上面那段通过自定义事件的方式写出来:
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>MAKER</title>
</head>
<body>
    <script>
        //d为目标对象, b为一个函数对象;
        var __extends = this.__extends || function (d, b) {
            //继承了静态属性
            for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p];
            function __() { this.constructor = d; }
            //继承了原型
            __.prototype = b.prototype;
            d.prototype = new __();
        };
 
        var EventEmitter = (function () {
            function EventEmitter() {
                this._events = {};
            }
            EventEmitter.prototype.emit = function (type) {
                var _this = this;
                var args = [];
                for (var _i = 0; _i < (arguments.length - 1); _i++) {
                    args[_i] = arguments[_i + 1];
                }
                // If there is no 'error' event listener then throw.
                if (type === 'error') {
                    if (!this._events[type] || (Array.isArray(this._events[type]) && !this._events[type].length)) {
                        if (args[0] instanceof Error) {
                            throw args[0];
                        } else {
                            throw new Error("Uncaught, unspecified 'error' event.");
                        }
                        return false;
                    }
                }
                if (this._events[type]) {
                    this._events[type].forEach(function (handler) {
                        return handler.apply(_this, args);
                    });
                    return true;
                }
                return false;
            };
 
            EventEmitter.prototype.addListener = function (type, listener) {
                if ('function' !== typeof listener) {
                    throw new Error('addListener only takes instances of Function');
                }
                var events = this._events;
                var listeners = events[type];
                if (!listeners)
                    listeners = events[type] = [];
                else if (listeners.indexOf(listener) >= 0)
                    return this;
                listeners.push(listener);
                return this;
            };
 
            EventEmitter.prototype.removeListener = function (type, listener) {
                var events = this._events;
                if (!events[type])
                    return this;
                var listeners = events[type];
                var i = listeners.indexOf(listener);
                if (i >= 0)
                    listeners.splice(i, 1);
                return this;
            };
            return EventEmitter;
        })();
 
    //写一个小的案例, 为了充分解耦代码, 我们可以把代码通过自定义的事件分成几个模块;
 
    </script>
 
    <input id="text">data</input>
 
    <script>
        window.onload = init;
        function init () {
            var TextEvent = (function(Emiter) {
                __extends(TextEvent, Emiter);
                function TextEvent() {
                    Emiter.apply(this);
                };
                return TextEvent;
            }.call(TextEvent,EventEmitter));
 
            //创建了这个实例;
            var textEvent = new TextEvent();
 
            //为实例添加自定义事件;
            textEvent.addListener("keypress", function preventDefault(ev) {
                ev.preventDefault();
            });
            //为实例添加自定义事件;
            textEvent.addListener("keypress", function(ev) {
                var code = ev.which = ev.which || ev.keyCode || ev.charCode;
                console.log( code );
            });
            //为实例添加自定义事件;
            textEvent.addListener("keypress", function(ev) {
                var code = ev.which = ev.which || ev.keyCode || ev.charCode;
                if(code > 80) {
                    console.log("code>80");
                };
            });
            //为实例添加自定义事件;
            textEvent.addListener("keypress", function(ev) {
                var code = ev.which = ev.which || ev.keyCode || ev.charCode;
                if(ev.shiftKey === true) {
                    console.log("shift key is pressed!")
                };
            });
 
            document.getElementById("text").addEventListener("keypress", function( ev ) {
                textEvent.emit("keypress",ev)
            });
        };
    </script>
</body>
</html>
 
 
 
 楼主你他妈在逗我? 这么多
 
 实现要懂JS的继承:
 
//d为目标对象, b为一个函数对象;
var __extends = this.__extends || function (d, b) {
    //继承了静态属性
    for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p];
    function __() { this.constructor = d; }
    //继承了原型
    __.prototype = b.prototype;
    d.prototype = new __();
};
 其次呢, 自定义事件的代码要懂, 很多地方都有用到;
 
 
 最后通过组合继承, 实现了一个自定义事件类方法:
 
 
var TextEvent = (function(Emiter) {
    __extends(TextEvent, Emiter);
    function TextEvent() {
        Emiter.apply(this);
    };
    return TextEvent;
}.call(TextEvent,EventEmitter));
 
 
 我们通过实例化TextEvent, 为这个实例添加自定义的方法;
 
 在onkeypress的事件回调触发自定义事件textEvent.emit("keypress",ev), 最后的最后只要为textEvent绑定自定义事件即可,这样做的优势就是: 我们可以通过removeListener去除事件, 事件函数也可以直接复用, 很灵活;