(1)join函数:转换并连接数组中的所有元素为一个字符串。例:

  

 function JoinDemo()
   {
   var a, b;
   a = newArray(0,1,2,3,4);
   b =a.join("-"); //分隔符
   return(b); //返回的b=="0-1-2-3-4"
   }

  (2)length函数:返回数组的长度。例:

  

 function LengthDemo()
   {
   var a, l;
   a = newArray(0,1,2,3,4);
   l = a.length;
   return(l); //l==5
   }

  (3)reverse函数:将数组元素顺序颠倒。例:

  

  function ReverseDemo()
  {
   var a, l;
   a = new Array(0,1,2,3,4);
   l = a.reverse();
   return(l);
  }

  (4)sort函数:将数组元素重新排序。例:

  

 function SortDemo()
   {
   var a, l;
   a = newArray("X" ,"y" ,"d", "Z","v","m","r");
   l = a.sort();
   return(l);
   }

(5)toString函数:将数组转换成字符串,由逗号连接。

(6)valueOf函数:与toString 函数相同。

(7)concat函数:把其他数组连接到当前数组的末尾。

(8)shift函数:删除数组中的第一个元素,并返回删除元素的值。

(9)pop函数:删除最后一个元素。

(10)push函数:向尾端添加一个或多个元素,并返回添加后的数组长度。

(11)unshift函数:向首端添加一个或多个元素

(12)slice(start,end)函数:截取数组的某段元素,如果start为负数,则从数组末端起始