Node.js连接数据库总结

页面导航:首页 > 网络编程 > JavaScript > Node.js连接数据库总结

Node.js连接数据库总结

来源: 作者: 时间:2016-02-05 11:06 【

作者:zhanhailiang 日期:2014-11-281 连接MySQLmysql: https: www npmjs org package mysql使用说明:node js之mysql包使用说明2 连接Redisredis: https: www npmjs org packag
 作者:zhanhailiang 日期:2014-11-28

1. 连接MySQL

 • mysql: https://www.npmjs.org/package/mysql
 • 使用说明:node.js之mysql包使用说明

  2. 连接Redis

  • redis: https://www.npmjs.org/package/redis
  • 使用说明:基于express+redis快速实现实时在线用户数统计

   3. 连接MongoDB

   • mongodb: https://www.npmjs.org/package/mongodb
   • mongoose: https://www.npmjs.org/package/mongoose
   • 安装说明:Mongodb入门——安装与配置
   • 代码:https://github.com/billfeller/mongodb-demo.git

    4. 连接CouchDB

    • nano: https://www.npmjs.org/package/nano

     5. 参考文章

     • [Wrox]Professional Node.js
Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<