Javascript对象的技巧和陷阱

页面导航:首页 > 网络编程 > JavaScript > Javascript对象的技巧和陷阱

Javascript对象的技巧和陷阱

来源: 作者: 时间:2016-02-20 09:49 【

创建对象的3种方法方法1直接创建var obj = { name: mike , age: 10 }方法2用new创建var ob = new Date();方法3ECMAScr

创建对象的3种方法

方法1

直接创建

var obj = {
      name: "mike",
      age: 10
    }

方法2

用new创建

var ob = new Date();

方法3

ECMAScript5有个新的方法 Object.create()

其实这个方法就是继承某一个对象

var obj = {
      name: "mike",
      age: 10
    };

    var newobj = Object.create(obj);
    console.log(newobj.name);

一些技巧和陷阱

1

var a = {
      name: "mike",
      name: "john"
    }
    console.log(a["name"]);
不小心的把属性名写成一样 结果是john也就是说当遇到属性名一样的情况下. 按照最后一个出现的算, 注意当开始use strict的时候会报错

2

var a = {};
    a.x = 1;
    var p = Object.create(a);
    p.y = 2;
    console.log(p.x);
当你访问对象的属性没有时候,他会沿着原型链继续向上找,

3

var a = {};
    a.x = 1;
    var p = Object.create(a);
    p.y = 2;
    console.log("x" in p); //true

一个对象里有没有这个属性 这个属性如果是继承来的也算是有

4

var a = {};
    a.x = 1;
    var p = Object.create(a);
    p.y = 2;
    console.log("x" in p); //true
    console.log(p.hasOwnProperty("x")); //false
检查自有属性

5

var a = {
      x:1,
      get getx() {return this.x;},
      set setx(arg) {
        return this.x = arg;
      }
    }
    console.log(a.x);
    a.x = 100;
    console.log(a.x);

属性可以设置只读只写, 读/s写

6

var a = {
      x:1,
      get getx() {return this.x;},
      set setx(arg) {
        return this.x = arg;
      }
    }
    Object.freeze(a);
    a.x = 100;
    console.log(a.x); //1

冻结一个对象 用来保证对象的封闭性不被破坏


Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<