ubuntu下滑轮滚动问题
 
1.一个可能是ubuntu tweak这个软件,中滑轮与相反,
 
设置杂项,自然滚动关闭就行了。
 
2.打开终端输入
 
$ sudo gedit .Xmodmap
 
添加或修改内容为
 
pointer = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
保存注销即可~