Lua编程示例(四):Lua标准库之表库、字符串库、系统库

页面导航:首页 > 脚本专栏 > Lua > Lua编程示例(四):Lua标准库之表库、字符串库、系统库

Lua编程示例(四):Lua标准库之表库、字符串库、系统库

来源:互联网 作者:脚本宝典 时间:2015-07-21 19:15 【

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 tb1 = { alpha , log , gamme } print(table.concat(tb1, , )) print(table.concat(
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
tb1 = { "alpha","log","gamme"}
 
print(table.concat(tb1," , "))
print(table.concat(tb1,"\n",nil,2))
print()
 
tb1[88.99] = 'aaa'
--返回索引值最大的值,并且计算小数
print(table.maxn(tb1))
print()
 
--默认删除索引最大的元素并返回
print(table.remove(tb1))
print()
 
table.insert(tb1,'3423')
table.sort(tb1)
print(table.concat(tb1," , "))
function sortFunc(a,b)
 return a>b
end
table.sort(tb1,sortFunc)
print(table.concat(tb1," , "))
print()
 
print(string.len(""))
print(string.len("abcd"))
print(string.sub("welcome",1,3))
print(string.sub("welcome",1,-1))
print(string.sub("welcome",1,-5))
print()
 
print(os.date())
print()
 
do
 local x = os.clock()
 local s = 0
 for i=1,100000000 do s= s+i end
 print(string.format("the passed time is %.2f\n",os.clock()-x))
end
 
s = "hello world"
i, j = string.find(s, "hello")
print(i, j)    --> 1  5
print(string.sub(s, i, j))  --> hello
print(string.find(s, "world"))  --> 7  11
i, j = string.find(s, "l")
print(i, j)    --> 3  3
print(string.find(s, "lll"))  --> nil
 
s = string.gsub("Lua is super", "is","makes")
print(s)
s = string.gsub(s,"a","X")
print(s)
s = string.gsub(s,"X","a",1)
print(s)

运行结果:

?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
alpha , log , gamme
alpha
log
 
88.99
 
gamme
 
3423 , alpha , log
log , alpha , 3423
 
0
4
wel
welcome
wel
 
11/24/11 17:55:44
 
the passed time is 2.12
 
1 5
hello
7 11
3 3
nil
Lua makes super
LuX mXkes super
Lua mXkes super


Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<