PHP工具类 MySQL增删改查工具类

页面导航:首页 > 数据库 > Mysql > PHP工具类 MySQL增删改查工具类

PHP工具类 MySQL增删改查工具类

来源: 作者: 时间:2016-01-14 17:29 【

?phpheader(content-type:text/html;charset=utf-8);class DBUtils{ /** *通用更新方法 insert update delete 操作 [email protected] sql [email protected] bool true false *...
?php
header("content-type:text/html;charset=utf-8");
class DBUtils{
   
   
 /**
 *通用更新方法 insert update delete 操作
 [email protected] sql 
 [email protected] bool true false
 */
 public function update($sql){
  $link = $this->getConn();
  mysql_query($sql);
  //如果出错显示
  if(DEBUG){
  echo mysql_error();
  }
  $rs = mysql_affected_rows($link);
  $rs = $rs > 0;
  mysql_close($link);
  return $rs;
 }
   
 /**
 *通用查询方法 select 操作
 [email protected] sql 
 [email protected] array
 */
 public function queryRows($sql){
  //创建连接,编码,
  $link = $this->getConn();
  //发送sql
  $rs = _query($sql);
  //如果出错显示
  if(DEBUG){
  echo mysql_error();
  }
    
    
  $rows = array();
  while($row = mysql_fetch_array($rs)){
  $rows[] = $row;//pdemo7.php
  }
  //
  mysql_free_result($rs);  
  mysql_close($link);
  return $rows;
 }
   
    
 /**
 *通用查询方法 select 操作 查询结果一行数据
 [email protected] sql 
 [email protected] array  如果失败返回 false;
 */
 public function queryRow($sql){
  $rs = $this->queryRows($sql);
  if(!empty($rs[0])){
   return $rs[0];
  }
  return false;
 }
   
 /**
 *通用查询方法 select 操作 查询结果一个数据
 [email protected] sql 
 [email protected] array  如果失败返回 false;
 * 例: select count(*) from user;
 */
 public function queryObj($sql){
   $rs = $this->queryRows($sql);
  //var_dump($rs);
  if(!empty($rs[0][0])){
   return $rs[0][0];
  }
  return false;
 }
   
  
 private function getConn(){
  $link = mysql_connect('127.0.0.1','root','');
  mysql_query("set names utf8");
  mysql_select_db("news");
  return $link;
 }
   
}

 

Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<