# mysql -u root -p
# 允许本地 IP 访问 localhost, 127.0.0.1
# insert into mysql.user(Host,User,Password) values('localhost','zhouz',password('1234'));
# 允许外网 IP 访问
# insert into mysql.user(Host,User,Password) values('%','zhouz',password('1234'));
# 刷新授权
# flush privileges;
# 创建
# create database zhouzdb DEFAULT CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
# 授予用户通过外网IP对于该数据库的全部权限
# grant all privileges on `zhouzdb`.* to 'zhouz'@'%' identified by '1234';
# 授予用户在本地服务器对该数据库的全部权限
# grant all privileges on `zhouzdb`.* to 'zhouz'@'localhost' identified by '1234';
# 刷新权限
# flush privileges;
# 退出 root 重新登录
# \q
# 已新帐号 zhouz 登录,由于使用的是 % 任意IP连接,所以需要指定外部访问IP
#  -u zhouz -h 192.168.1.168 -p
# 1234

平时难得用下 mysql 的命令行模式操作,今天弄下新建用户授权,遇到些问题在这里简单整理下

注意: 若仅开放外网访问权限,则本地是无法访问的,需要本地服务器也能访问 mysql 则要增加本地访问权限