Linux下MySQL5.6的修改字符集编码为UTF8(解决中文乱码问题)
 
一、登录MySQL查看用SHOW VARIABLES LIKE ‘character%’;下字符集,显示如下:
 
+--------------------------+----------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------------------------+
| character_set_client | utf8 |
| character_set_connection | utf8 |
| character_set_database | latin1 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8 |
| character_set_server | latin1 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------+

 

character_set_database和character_set_server的默认字符集还是latin1。
 
二、最简单的完美修改方法,修改mysql的my.cnf文件中的字符集键值(注意配置的字段细节):
 
1、在[client]字段里加入default-character-set=utf8,如下:

[client]
port = 3306
socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
default-character-set=utf8

2、在[mysqld]字段里加入character-set-server=utf8,如下:

[mysqld]
port = 3306
socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
character-set-server=utf8

3、在[mysql]字段里加入default-character-set=utf8,如下:

[mysql]
no-auto-rehash
default-character-set=utf8

 

 
修改完成后,service mysql restart重启mysql服务就生效。注意:[mysqld]字段与[mysql]字段是有区别的。这点在网上没人反馈过。
 
使用SHOW VARIABLES LIKE ‘character%’;查看,发现编码全已改成utf8。
 
+--------------------------+----------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------------------------+
| character_set_client | utf8 |
| character_set_connection | utf8 |
| character_set_database | utf8 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8 |
| character_set_server | utf8 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/share//charsets/ |
+--------------------------+----------------------------+