shell初步之:mysql每天定时倒出本地数据,替换远程数据
 
01
每天定时倒出本地数据,替换远程数据库数据
02
需求在每天的5点将192.168.3.5上ser_a库中的tb_a表导入到192.168.3.6上的ser_b库中,表名还叫tb_a
03
服务端脚本/usr/shell_clubs/auto_sql/server.sh
04
#!/bin/sh
05
#code by scpman
06
/usr/bin/find /usr/shell_clubs/auto_sql/ -name "*.sql" -mtime +3|xargs rm #del old sql
07
#get new sql
08
time=`date +%Y%m%d`
09
mysqldump -uroot -p123456 ser_a tb_a > /usr/shell_clubs/auto_sql/`date +%Y%m%d`_tb_a.sql
10
sleep 2
11
ssh -p10022 192.168.3.6 <<EEE
12
/usr/shell_clubs/auto_sql/client.sh
13
EEE
14
说明:服务端脚本会导出指定表,并通过公钥ssh到目标机器上,调用客户端脚本
15
客户端脚本/usr/shell_clubs/auto_sql/client.sh
16
#!/bin/sh
17
#code by scpman
18
#client.sh
19
time=`date +%Y%m%d`
20
/usr/bin/find /usr/shell_clubs/auto_sql/ -name "*.sql" -mtime +3|xargs rm #del old sql
21
/usr/local/bin/rsync -vzrtopgl --progress  ::all/usr/shell_clubs/auto_sql/`date +%Y%m%d`_tb_a.sql /usr/shell_clubs/auto_sql/;
22
counts=`ls -l /usr/shell_clubs/auto_sql/ | grep "$time" | awk '{print $NF}'|wc -l`
23
echo $counts
24
if [ "$counts" -eq 1 ]
25
then
26
echo sql:$counts
27
mysql -uroot -ptest123  <<FFF
28
use ser_b;
29
drop table tb_a;
30
FFF
31
mysql -uroot -ptest123 ser_b < /usr/shell_clubs/auto_sql/`date +%Y%m%d`_tb_a.sql --default-character-set=utf8
32
echo --------------done
33
else
34
        echo sql wrong
35
fi
36
说明:客户端脚本被调用时,会先删除当前路径下的旧sql记录,然后通过rsync将服务端导出的表,同步过来,并检查是否同步过来,如果同步成功,则清空现有旧tb_a,将新的tb_a导入进库,如果没同步成功,则脚本退出(此处可以先发个邮件通知再退出)
37
然后流程通了
38
现在再加一条定时在192.168.3.5上(server端)
39
##send sql to 192.168.3.6
40
0 5 * * * su - root -c "/usr/shell_clubs/auto_sql/server.sh" >>/usr/shell_clubs/auto_sql/res.log