mysql在多个表中查询同一个值

页面导航:首页 > 数据库 > Mysql > mysql在多个表中查询同一个值

mysql在多个表中查询同一个值

来源: 作者: 时间:2016-02-05 10:56 【

mysql在多个表中查询同一个值SELECT * FROM (SELECT `mu_id` , `name` FROM `表名1` UNION ALL SELECT `mu_id` , `name` FROM `表名2` )aWHERE `mu_id` = 13

在多个表中查询同一个值
 
SELECT * 
FROM (

SELECT `mu_id` , `name` 
FROM `表名1` 
UNION ALL 
SELECT `mu_id` , `name` 
FROM `表名2`
....
)a
WHERE `mu_id` = '13'

 


Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<