MySQL的分层数据管理、无限级分类、设计与优化
 
 
1.文章里介绍了常见的基于parent_id的邻接表模型:
 
   
 CREATE TABLE category(
   category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(20) NOT NULL,
   parent INT DEFAULT NULL
  );

  +-------------+----------------------+--------+
  | category_id | name         | parent |
  +-------------+----------------------+--------+
  |      1 | ELECTRONICS     |  NULL |
  |      2 | TELEVISIONS     |   1 |
  |      3 | TUBE         |   2 |
  |      4 | LCD         |   2 |
  |      5 | PLASMA        |   2 |
  |      6 | PORTABLE ELECTRONICS |   1 |
  |      7 | MP3 PLAYERS     |   6 |
  |      8 | FLASH        |   7 |
  |      9 | CD PLAYERS      |   6 |
  |     10 | 2 WAY RAD     |   6 |
  +-------------+----------------------+--------+

 

 
和基于"先序遍历算法"的嵌套集合(Nested Set)模型:
 
 
    
CREATE TABLE nested_category (
   category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(20) NOT NULL,
   lft INT NOT NULL,
   rgt INT NOT NULL
  );

  +-------------+----------------------+-----+-----+
  | category_id | name         | lft | rgt |
  +-------------+----------------------+-----+-----+
  |      1 | ELECTRONICS     |  1 | 20 |
  |      2 | TELEVISIONS     |  2 |  9 |
  |      3 | TUBE         |  3 |  4 |
  |      4 | LCD         |  5 |  6 |
  |      5 | PLASMA        |  7 |  8 |
  |      6 | PORTABLE ELECTRONICS | 10 | 19 |
  |      7 | MP3 PLAYERS     | 11 | 14 |
  |      8 | FLASH        | 12 | 13 |
  |      9 | CD PLAYERS      | 15 | 16 |
  |     10 | 2 WAY RADIOS     | 17 | 18 |
  +-------------+----------------------+-----+-----+

 

 
2.分析与点评 
 
上述两种算法我个人觉得各和优点,在页面上的类目,在web网站里,最常见的场景是
        1."检索节点的直接子节点"
        2."检索完整的子树"
场景PK:
 1."检索节点的直接子节点"
         就是查找一个目录的直接下级元素,如查询'PORTABLE ELECTRONICS'的直接下级元素:
         对于"基于parent_id的邻接表模型",直接
       
  "SELECT id,name FROM category WHERE parent_id = 6;"

 

         查找特定parent_id的所有元素就可以了.
         对于"嵌套集合(Nested Set)模型",按原文的方法可复杂了:
 
     
  SELECT node.name, (COUNT(parent.name) - (sub_tree.depth + 1)) AS depth
     FROM nested_category AS node,
    nested_category AS parent,
        nested_category AS sub_parent,
    (
    SELECT node.name, (COUNT(parent.name) - 1) AS depth
    FROM nested_category AS node,
    nested_category AS parent
    WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
    AND node.name = 'PORTABLE ELECTRONICS'
    GROUP BY node.name
    ORDER BY node.lft
    )AS sub_tree
     WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
    AND node.lft BETWEEN sub_parent.lft AND sub_parent.rgt
    AND sub_parent.name = sub_tree.name
     GROUP BY noe.name
     HAVING depth <= 1
     ORDER BY node.lft;

 

    这可是最常见的场景,我相信"嵌套集合"这里的性能不会很好,这里"邻接表模型"性能好很多! 
 
 
 2."检索完整的子树"
       如查询以"PORTABLE ELECTRONICS"为根的子树
       对于"基于parent_id的邻接表模型",很复杂,涉及到递归操作,用客户端代码会很复杂,用存储过程还是一样递归搜索,性能实在不行. 
 
       对于"嵌套集合(Nested Set)模型",相当简单:
      
 "SELECT id,name,parent_id FROM category WHERE lft BETWEEN 10 AND 19 ORDER BY lft" 

 

   这里"嵌套集合模型"性能好很多!
 
3.无限级分类优化  
 
 能不能整合"邻接表模型"和"嵌套集合模型"呢?我们试试看 
 
  CREATE TABLE category (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   name VARCHAR(20) NOT NULL,
   lft INT NOT NULL,
   rgt INT NOT NULL,
   parent_id INT
  );

 

 
    表面看上去只是简单的数据整合,实际上述两种模式的功能都整合起来了,
  对于1."检索节点的直接子节点"的场景(利用"邻接表模型"的特性): 
    "SELECT id,name FROM category WHERE parent_id = 6;" 
  
  对于2."检索完整的子树"场景(利用"嵌套集合模型"的特性):
   "SELECT id,name,parent_id FROM category WHERE lft BETWEEN 10 AND 19;"

 

 
    这是"邻接表-嵌套集合-混合模型",
    相对于"嵌套集合模型",只是简单地增加了"parent_id"字段,就获得了"邻接表模型"的优点,邻接表与嵌套集合的优点整合,非常不错呢