mysql版本升级引发的问题
 
问题描述:
1.  ibatis 中 mysql语句 
Java代码  
    
<select id="getQids" parameterClass="int" resultClass="hashMap">  
        SELECT d.qid,GROUP_CONCAT(epq.qid) qids  
        FROM table1 d,table2 epq   
        WHERE d.qid=#qid#  
        AND   d.pid=epq.pid  
        GROUP BY d.checkPid  
        LIMIT 1  
</select>  
 
2. service层代码 
Java代码  
Map<String,Object> tempMap = dao.getQids(qid);  
if(tempMap != null){  
    byte[] arr = (byte[])tempMap.get("qids");  
    String tempQids = new String(arr);  
    tempMap.put("qids", tempQids);  
    this.qids.add(tempMap);  
}     
 
3.  在测试服务器上测试时,发现一直报2中刷红部分一直报 类型转换错误
 
4.  采用了N种办法
      (1) 本地与svn代码
      (2) 对比 测试 与 正式的代码 
      (3) 对比测试与正式数据的差异性
实在找不到原因
 
      (4) 开始怀疑 mysql驱动
      (5) mysql版本
       最终竟然 锁定在my版本
       由于数据库(测试库) 上个月刚采用了 5.5 ,而正式上还没有发布,仍旧采用的mysql 5.1,真正原因。
 
如下原因:
当你用group_concat的时候请注意,连接起来的字段如果是int型,一定要转换成char再拼起来,
否则在你执行后(ExecuteScalar或者其它任何执行SQL返回结果的方法)返回的将不是一个逗号隔开的串,
而是byte[]。
该问题当你在SQLyog等一些工具中是体现不出来的,所以很难发现。
select group_concat(ipaddress) from t_ip 返回逗号隔开的串
select group_concat(id) from t_ip 返回byte[]
select group_concat(CAST(id as char)) from t_dep 返回逗号隔开的串
select group_concat(Convert(id , char)) from t_dep 返回逗号隔开的串