EXPLORER.EXE病毒手动解决方法

当前位置 : 首页 > 实用技巧 > 病毒查杀 > EXPLORER.EXE病毒手动解决方法

EXPLORER.EXE病毒手动解决方法

来源:互联网 作者:脚本宝典 时间:2015-07-26 16:49
行为: 1.释放文件: C:\WINDOWS\system\SERVICES.EXE65536字节 C:\WINDOWS\system\SYSANALYSIS.EXE65536字节 C:\WINDOWS\system\explorer.exe976896字节 2.删除备份文件: C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe 3.覆盖系统

行为: 
 1.释放文件: 
 C:\WINDOWS\system\SERVICES.EXE  65536 字节 

 C:\WINDOWS\system\SYSANALYSIS.EXE  65536 字节 

 C:\WINDOWS\system\explorer.exe 976896 字节 
 2.删除备份文件: 
 C:\WINDOWS\system32\dllcache\explorer.exe 
 3.覆盖系统文件:C:\WINDOWS\explorer.exe 
 系统启动时先执行病毒体,再执行C:\WINDOWS\system\explorer.exe。 
 4.重命名文件,为:explorer.exe608924508094788,作为备份 
 5.尝试U盘传播和修改系统的隐藏文件选项,不过未实现. 
 解决方法: 
 1.删除: 
 C:\WINDOWS\explorer.exe 65536 字节 
 C:\WINDOWS\system\SERVICES.EXE  65536 字节 
 C:\WINDOWS\system\SYSANALYSIS.EXE  65536 字节 
 2.把explorer.exe608924508094788 重命名为explorer.exe 
或者是从C:\WINDOWS\system\explorer.exe复制到C:\WINDOWS\explorer.exe

Tag:
网友评论

<