js中判断字符串长度方法居然有5种,你知道吗?

发布时间:2018-11-09 发布网站:脚本宝典
脚本宝典收集整理的这篇文章主要介绍了js中判断字符串长度方法居然有5种,你知道吗?脚本宝典觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。
1. 方法一: 是这样的  
function strlen(str){ 
  VAR len = 0; 
  for (var i=0; i<str.length; i++)="" {="" var="" c="str.charCodeAt(i);" 单字节加1="" if="" ((c="">= 0x0001 &amp;amp;&amp; c &lt;= 0x007e) || (0xff60&lt;=c &amp;&amp; c&lt;=0xff9f)) {  
    len++;  
   }  
   else {  
   len+=2;  
   }  
  }  
  return len; 
}</str.length;>
2. 方法二:  
String.PRototyPE.gblen = function() {  
  var len = 0;  
  for (var i=0; i<this.length; i++)="" {="" if="" (this.charcodeat(i)="">127 || this.charCodeAt(i)==94) {  
       len += 2;  
     } else {  
       len ++;  
     }  
   }  
  return len;  
}</this.length;>
  3. 方法三: 把双字节的替换成两个单字节的然后再获得长度
getBLen = function(str) { 
  if (str == null) return 0; 
  if (typeof str != "string"){ 
    str += ""; 
  } 
  return str.replace(/[^\x00-\xff]/g,"01").length;
}
  4.方法四:
var l = str.length; 
var blen = 0; 
for(i=0; i<l;i++){

if ((str.charCodeAt(i) &amp; 0xff00) != 0) { 
blen ++; 
} 
blen ++; 
}
5.方法5:
var jmz = {}; 
jmz.GetLength = function(str) { 
  ///<summary>获得字符串实际长度,中文2,英文1</summary> 
  ///<param name="str">要获得长度的字符串 
  var realLength = 0, len = str.length, charCode = -1; 
  for (var i = 0; i &lt; len; i++) { 
    charCode = str.charCodeAt(i); 
    if (charCode &gt;= 0 &amp;&amp; charCode &lt;= 128) realLength += 1; 
    else realLength += 2; 
  } 
  return realLength; 
};
觉得可用,就经常来吧! js判断字符串长度就这样了,欢迎评论哦! js技巧,巧夺天工,精雕玉琢。小宝典献丑了!

脚本宝典总结

以上是脚本宝典为你收集整理的js中判断字符串长度方法居然有5种,你知道吗?全部内容,希望文章能够帮你解决js中判断字符串长度方法居然有5种,你知道吗?所遇到的问题。

如果觉得脚本宝典网站内容还不错,欢迎将脚本宝典推荐好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您有任何意见或建议可联系处理。小编QQ:384754419,请注明来意。