VB.NET视频结束了,可以总结还在伴着三层的学习进行着,今天重新把视频浏览了一遍,感觉前九部分还是非常基础的,这里总结来看看!
 
     一,面向对象的类别设计:
 
 
 
 
 
     二,新一代的Windows应用程序:
 
 
 
 
      三,防护式程序设计:
 
 
 
     四,资料库设计和SQL:
 
 
         五,介面类别设计:
 
      
      2,介面(也就是接口):
 
 
       七,继承:
 
 
     综上,为VB.net的相关知识,掌握这些知识重在运用,但是在用之前,我们必须得知道,所以简单总结,以便复习再用!