VB判断字符串中汉字个数

页面导航:首页 > 软件编程 > vb.net > VB判断字符串中汉字个数

VB判断字符串中汉字个数

来源: 作者: 时间:2016-01-18 16:54 【

VB判断字符串中汉字个数/判断汉字个数:Public Function CLen(S As String) As Integer lsquo;判断汉字个数Dim I, TmpFor I = 1 To Len(S) Tmp = Mid(S, I, 1) If Asc(Tmp) 0 Then C...

VB判断字符串中汉字个数/判断汉字个数:
Public Function CLen(S As String) As Integer ‘判断汉字个数
Dim I, Tmp
For I = 1 To Len(S)
    Tmp = Mid(S, I, 1)
    If Asc(Tmp) < 0 Then CLen = CLen + 1
Next
End Function

本文来自: 雪域博客

Tags:

文章评论

最 近 更 新
热 点 排 行
Js与CSS工具
代码转换工具

<